Oficjalny dystrybutor produktów Devcon rekomendowany przez

Odporność chemiczna produktów DEVCON

1. Wprowadzenie

Przytoczone tu dane obrazują własności pięciu grup produktów DEVCON – zanurzanych w różnorodnych roztworach chemicznych.

Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia prób ze wszystkimi związkami chemicznymi i w każdych warunkach, przytoczone tu dane stanowią rodzaj kompilacji wieloletnich doświadczeń i najczęstszych przypadków. Ze uwagi na niemożność uwzględnienia wszystkich zmieniających się czynników i warunków, poniższa tabela może stanowić jedynie ogólny przewodnik, a nie ścisłe zalecenia.

Tabela odporności chemicznej odnosi się do pięciu grup produktów:

 1. Epoksydy metaliczne stałe i półpłynne – DEVCON A, DEVCON Devcon
 2. Epoksydy szybkowiążące – DEVCON SF
 3. Epoksydy zawierające proszki tytanu – DEVCON TITANIUM
 4. Epoksydy zawierające proszki ceramiczne – DEVCON CERAMIK
 5. Żywice poliuretanowe stałe i półpłynne – DEVCON FLEXANE

Odporność chemiczna dla grup 1,2,4 i 5 dotyczy odporności w długim okresie czasu. Produkty do napraw szybkich – jak DEVCON SF z grupy 2, służą do napraw awaryjnych i wykazują niską odporność na długotrwałe działanie chemikaliów. W sytuacjach napraw awaryjnych zalecane jest zawsze pokrycie miejsca naprawy awaryjnej produktem o podwyższonych parametrach i odporności, np. TITANIUM.

Odporność chemiczna pozostałych epoksydów zawierających cząstki metaliczne, jak DEVCON F, DEVCON BR i DEVCON ST jest zbliżona do odporności produktów DEVCON A i DEVCON B. Niewielkie odchylenia wynikają z różnej aktywności chemicznej zastosowanych wypełniaczy metalicznych.

Wiele z chemikaliów zawartych w tym wykazie spotyka się w praktyce rzadko. Z drugiej strony, nie sposób wymienić wszystkich znajdujących się w przyrodzie. Jeśli nie znajdziesz w wykazie zastosowanego indywidualnie związku, wykonaj test lub skontaktuj się z producentem.

Generalnie, w zakresie odporności chemicznej, rozpuszczalniki organiczne i kwasy stanowią większy problem niż nieorganiczne.

2. Czynniki wpływające na odporność chemiczną.

Podstawowe czynniki wpływające na odporność chemiczną produktów DEVCON to:

 1. Stan skupienia
 2. Przygotowanie powierzchni
 3. Temperatura średnia i częstotliwość zmian
 4. Czas kontaktu ze związkiem chemicznym
 5. Naprężenia cieplne i mechaniczne
 6. Skład chemiczny i koncentracja
 7. Kombinacja powyższych czynników

W tym rozdziale pojęcie „produkt” odnosi się do produktów DEVCON, „powierzchnia” do powierzchni, do której produkt jest klejony, natomiast „przestrzeń” określa przestrzeń pomiędzy powierzchnią a produktem.

A. Postać fizyczna

Postać fizyczna wpływa na odporność chemiczną na dwa sposoby:

B. Przygotowanie powierzchni

Jeśli produkt służący za powłokę ochronną zostanie miejscowo uszkodzony na chronionej powierzchni, będzie ona stopniowo niszczona przez związek chemiczny, mimo, że reszta powłoki ochronnej pozostanie nienaruszona. Z tego względu jeszcze raz zwraca się ponownie uwagę na kapitalną sprawę optymalnego przygotowania powierzchni.

Zwraca się ponadto uwagę na następujące zjawisko: niektóre produkty laminująco-ochronne DEVCON, wymagają potraktowania powierzchni odpowiednim rozpuszczalnikiem w ślad za przygotowaniem mechanicznym. Wówczas produkt mechanicznie i chemicznie wiąże się z powierzchnią. W przypadku wyłącznie mechanicznego przygotowania powierzchni, najmniejsze uszkodzenie powłoki powoduje migrację agresywnych chemikaliów pod powłokę i erozję powierzchni.

Delaminacja może wystąpić w dwóch przypadkach:

Delaminacja może wystąpić w dwóch przypadkach:

W sytuacji, kiedy np. na przygotowanej powierzchni pozostanie roztwór soli i zostanie pokryty powłoką ochronną DEVCON, woda z zewnątrz będzie próbowała migrować przez warstwę ochronną do stężenia soli o wyższej koncentracji. Występujące przy tym ciśnienie może doprowadzić do lokalnego oderwania warstwy ochronnej od powierzchni, tworząc wewnątrz pęcherze roztworu. W wyniku zmian temperatury, mrozów, odwilży, pęcherze będą się stale powiększać. Końcowym wynikiem może być miejscowe uszkodzenie powłoki ochronnej wywołane „chemicznym atakiem wody”.

C. Temperatura i cykle temperatury

Większość wymienionych agresywnych chemikaliów działa intensywniej w wysokich temperaturach, zmniejsza intensywność w temperaturach niższych. Generalnie jest tak, że podniesienie temp. o 10°C dwukrotnie intensyfikuje działanie związku. Według tego założenia, produkt wytrzymujący od dwóch lat działanie środka X w temp. 20°C, przy podniesieniu temperatury do 40°C może ulec zniszczeniu w czasie max.6 miesięcy.

Branie pod uwagę temperatur średnich jest najczęstszym sposobem wyznaczania trwałości materiału w określonej kombinacji ze związkiem chemicznym i może być traktowane jako ogólny przewodnik jak zachowa się dana kombinacja w temperaturze niższej.

Kolejną komplikacją są cykle zmian temperatury. Powłoki DEVCON, szczególnie twarde żywice epoksydowe, mają różny od powierzchni metalowej współczynnik rozszerzalności. Gwałtowne zmiany temperatur powodują naprężenia pomiędzy powierzchnią a produktem, co przy wpływie agresywnych środków chemicznych przyspiesza degradację powłoki ochronnej.

D. Czas kontaktu

Oczywistym jest, że im dłuższy czas kontaktu produktu ze związkiem chemicznym, tym pewniejsze, że dojdzie do uszkodzeń. Tak, więc, mimo, że np. DEVCON A nie jest odporny na długotrwałe działanie 50% roztworu kwasu siarkowego, to zda egzamin w przypadku ochlapania przez taki roztwór i spłukania go z powierzchni w krótkim czasie.

E. Naprężenia mechaniczne i cieplne oraz pochodzące od cieczy

Naprężenia mechaniczne występujące jako erozja, rozszerzanie i skurcz, zamarzanie/odmrażanie powodują osłabienie warstwy ochronnej, rozluźnienie sił wiązania między produktem a powierzchnią. Występowanie ciągłe tych zjawisk i/lub stopniowe zwiększanie atakowanej powierzchni doprowadza ostatecznie do delaminacji.

Naprężenia cieplne mogą delaminacji przyspieszyć lub bezpośrednio ją spowodować. Przy kontakcie agresywnego związku z powłoką DEVCON, pokrywającą metal o znacznie niższej temperaturze, dojdzie do naprężeń cieplnych w miejscu styku obu powierzchni. Efekt ten można zminimalizować, izolując całkowicie powierzchnię metalową.

Naprężenia pochodzące od cieczy dotyczą dużych prędkości przepływu i powierzchni styku. Tego rodzaju przepływ powoduje kawitację (generuje ciśnienie miejscowo do 2000 barów) i erozję. Może to „maskować” występujący równocześnie atak chemiczny, dlatego podczas dużej kawitacji należy wziąć pod uwagę szereg występujących jednocześnie czynników zniszczenia, a nie wyłącznie wpływ chemikaliów i odporność chemiczną produktu. W takich sytuacjach produkt o wyższej odporności na kawitację i erozję, np. DEVCON Ceramik może się okazać lepszym od produktu, który ma wyższą odporność chemiczną.

Kolejnym czynnikiem, który należałoby uwzględnić podczas rozpatrywania odporności chemicznej jest „autokoncentracja”.

Przykład: rura jest pokryta powłoką DEVCON Ceramik, która wytrzymuje skropliny kwasów o niewielkim stężeniu. Należy w tym momencie uważać, że z czasem woda odparuje i kwas będzie w bardziej skoncentrowanej formie, mogąc rozpocząć proces niszczenia powłoki ochronnej.

Wiele z chemikaliów stosowanych przemysłowo zawiera wtrącenia. Z tego względu należy brać poprawki na rozpatrywanie odporności chemicznej czystego związku. Wtrącenia lub zanieczyszczenia mają poważny wpływ na odporność chemiczną

Podsumowanie

W realnych przypadkach mogą się pojawić kombinacje powyżej wymienionych sytuacji. Na przykład, produkt może pracować w podwyższonej temperaturze i bardzo silnym przepływie. Wiadomym jest, że w takiej sytuacji, kiedy występuje kilka czynników jednocześnie, odporność chemiczna produktu będzie niższa niż przy rozpatrywaniu ich osobno.

3. Interpretacja tabeli odporności chemicznej

Zebrane tu dane są wynikiem wieloletniej pracy, obserwacji, testów laboratoryjnych, interpolacji. Podstawą testów jest całkowite zanurzenie produktu w badanym związku chemicznym, w średniej temperaturze.

Należy zaznaczyć, że DEVCON SF jest produktem do napraw awaryjnych i jego odporność chemiczna jest krótkotrwała.

Przytoczone dane nie są żadnym substytutem dla realnych sytuacji jak również dla przeprowadzonej rozmowy z producentem w szczegółowych przypadkach. Podane tu informacje wskazują czy w podobnych sytuacjach dany produkt może lub nie może być zastosowany. Na koniec, sensowne jest przeprowadzenie testów wstępnych na niewielkiej powierzchni – na przykład pokrycie ochronne jednej z serii naprawianych pomp lub mało odpowiedzialnego fragmentu powierzchni. Jest to szczególnie ważne wówczas, kiedy nie mamy 100% pewności co do końcowego efektu.

Tabela przedstawia następujące stopnie odporności chemicznej:

5 – doskonała
4 – dobra
3 – zadowalająca
2 – słaba
1 – niewystarczająca (produkt niezalecany)

Tylko numery 1-3 powinny być brane pod uwagę jako spełniające wymagania odporności chemicznej.

Zawarte poniżej dane dotyczące odporności chemicznej zostały podane w dobrej wierze i uznane za wiarygodne testy. Ani producent ani tym bardziej dystrybutor nie ma wpływu na warunki oraz sposób wykonania powłok epoksydowych i nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za końcowe rezultaty.

Tylko i wyłącznie użytkownik podejmuje decyzję czy dany produkt spełni jego oczekiwania i ponosi pełną odpowiedzialność za wyniki takiej decyzji.

Związek chemiczny Oryginał angielski Devcon A-B Devcon SF Devcon TYTANIUM Devcon CERAMIC Devcon FLEXANE
Aceton Acetone 2 2 3 3 1
Aceton metylu Metyl acetone 2 2 5 5 1
Acetylen Acetylene 5 5 5 5 -
Akrylan etylu Ethyl Acrylate 4 4 5 5 3
Alkohol alilowy Allyl Alkohol 5 5 5 5 -
Alkohol amylu Amyl Alkohol 3 3 4 4 2
Alkohol butylowy Butyl Alkohol 4 4 5 5 3
Alkohol dwuacetonowy Di-Acetone alkohol 3 3 4 4 2
Alkohol etylowy Ethyl Alkohol 4 4 5 5 3
Alkohol metylowy Metyl Alcohol 3 3 5 5 3
Alkohol zbożowy Grain Alkohol 4 4 5 5 3
Aluminium potasu Potassium Aluminium 5 5 5 5 5
Ałun chromowopotasowy Chrome alun 5 5 5 5 5
Ałuny Alums 5 5 5 5 5
Amoniak (bezwodny) Ammonia (anhydrous) 4 4 5 5 4
Anhydryt chlorku żelaza Ferric Chloride anhydrous 5 5 5 5 3
Anilina Aniline 2 2 3 3 2
Argon Argon 5 5 5 5 5
Azot Nitrogen 5 5 5 5 5
Azotan amonu Ammonium Nitrate 5 5 5 5 5
Azotan miedzi Copper nitrate 5 5 5 5 4
Azotan niklawy Nickel Chloride 5 5 5 5 5
Azotan potasu Potassium Nitrate 5 5 5 5 5
Azotan sodu Sodium Nitrate 5 5 5 5 5
Azotan srebra Silber Nitrate 5 5 5 5 5
Barwnik aniliny Aniline dyes 2 2 3 3 2
Benzaldehyd Benzaldehyde 4 4 5 5 2
Benzen Benzene 4 4 5 5 2
Benzyna Petrol 5 5 5 5 4
Benzyna lekka Gasoline 5 5 5 5 3
Bezwodnik ftalowy Ftalic Anhydride 3 3 5 5 -
Bisfenol Bisphenol 2 2 3 3 1
Boran sodu Sodium Borate 5 5 5 5 5
Bourbon Bourbon 4 4 5 5 3
Brom Bromie 4 4 5 5 1
Bromek potasu Potassium Bromide 5 5 5 5 5
Bromek sodu Sodium Bromide 5 5 5 5 5
Butan Butane 5 5 5 5 -
Butylen Butylene 5 5 5 5 -
Chlor mokry Chlorine wet 2 2 3 3 1
Chlor suchy Chlorine dry 4 4 5 5 1
Chloran miedzi Copper chloride 5 5 5 5 4
Chloran potasu Potassium Chlorate 5 5 5 5 5
Chloran sodu Sodium Chlorate 5 5 5 5 5
Chlorek Aluminium (suchy) Aluminium Chloride (dry) 5 5 5 5 5
Chlorek amonu Ammonium Chloride 5 5 5 5 5
Chlorek baru Barium Chloride 5 5 5 5 5
Chlorek cynawy Stannous Chloride 5 5 5 5 5
Chlorek cynku Zinc Chloride 5 5 5 5 5
Chlorek cynowy Stanic Chloride 5 5 5 5 5
Chlorek magnezu Magnesium Chloride 5 5 5 5 5
Chlorek metylenu Methylene Chloride 2 2 2 2 1
Chlorek niklu Nickel Chloride 5 5 5 5 5
Chlorek potasu Potassium Chloride 5 5 5 5 5
Chlorek rtęciawy Mercurous Chloride 5 5 5 5 5
Chlorek sodu Sodium Chloride 5 5 5 5 5
Chlorek Wapnia Calcium Chloride 5 5 5 5 5
Chlorek żelaza Ferrous Sulphate 5 5 5 5 5
Chlorek żelaza mokry Ferric Chloride wet 5 5 5 5 4
Chlorobenzen Chlorobenzene 3 3 4 4 1
Chloroform Chloroform 3 3 4 4 1
Chromian sodu Sodium Chromate 5 5 5 5 5
Cyjanek potasu Ptassium Cyanide 5 5 5 5 5
Cyjanek sodu Sodium Cyanide 5 5 5 5 5
Cyjanian rtęciowy Mercurous Cyanide 5 5 5 5 5
Cykloheksan Cyclohexane 5 5 5 5 -
Cykloheksanol Cycloheksanol 2 2 2 2 2
Cyklohexanon Cyclohexanone 2 2 2 2 2
Czterochlorek węgla mokry Carbon Tetrachloride wet 3 3 4 4 1
Czterochlorek węgla suchy Carbon Tetrachloride dry 4 3-4 4 4 1
Czteroetylek ołowiu Tetra Ethyl Lead 5 5 5 5 5
Dwuchromian potasu Potassium Dichromate 5 5 5 5 4
Dwueter etylu Di-Ethyl Ether 3-4 3 4 4 2
Dwuetyloamina Di-Ethyl Amine 5 5 5 5 2
Dwusiarczek molibdenu Molybdenum Disulphide 5 5 5 5 5
Dwutlenek siarki mokry Sulphur Dioxide wet 5 5 5 5 3
Dwutlenek siarki suchy Sulphur Dioxide dry 5 5 5 5 4
Dwutlenek węgla suchy Carbon Dioxide dry 5 5 5 5 5
Emulsja asfaltowa Asphalt emulsion 5 5 5 5 4
Epsomit, sól gorzka Epsom Salts 5 5 5 5 5
Etan Ethane 5 5 5 5 5
Eter dwubutylowy Di-Butyl ether 4 4 5 5 2
Eter izopropylowy Iso Propyl Ether 4 4 5 5 2
Farby emulsyjne Paints - emulsion 5 5 5 5 5
Farby olejne Paints – oil base 5 5 5 5 4
Fenol 10% Phenol 10% 4 4 5 5 2
Fenol 100% Phenol 100% 1 1 1 1 1
Fluor Fluorine 3 3 4 4 1
Fluorek sodowy Sodium Fluoride 5 5 5 5 5
Fosforan amonu (dwu-) Ammonium Phosphate (di) 5 5 5 5 5
Fosforan amonu (mono-) Ammonium Phosphate (mono) 5 5 5 5 5
Fosforan amonu (trój-) Ammonium Phosphate (tri) 5 5 5 5 5
Fosforan sodu Sodium Monophosphate 5 5 5 5 5
Fosforan trójbutylu Tri Butyl Phosphate 4 4 5 5 -
Freon Freon 4 4 5 5 1
Ftalan dwubutylu Di-Butyl Phtalate 5 5 5 5 2
Ftalan dwuoktylu Di-Octyl Phtalate 5 5 5 5 2
Gaz koksowniczy Coke oven gas 5 5 5 5 -
Gaz syntetyczny Synthetic Gas 5 5 5 5 4
Gaz ziemny Natural Gas 5 5 5 5 4
Gin (alkohol) Gin 4 4 5 5 4
Glicerol Glycerol 4 4 5 5 4
Glikol Glycol 4 4 5 5 4
Glikol Etylenu Ethylene Glycol 4 4 5 5 3
Glikol propylenowy Propylene Glycol 4 4 5 5 4
Heksanol Heksanol 4 4 5 5 3
Hel Helium 5 5 5 5 5
Heptan Heptane 5 5 5 5 5
Hexan Hexane 5 5 5 5 5
Isopropanol Propanol (iso) 4 4 5 5 3
Izooktan Iso Octane 5 5 5 5 5
Jodek potasu Potassium Iodide 5 5 5 5 5
Jodoform Jodoform 4 4 4 4 2
Kalafonia Rosin 2 2 3 3 1
Keczup Ketchup 5 5 5 5 5
Keton metylu etylu Metyl Ethyl Ketone 2 2 4 4 1
Krzemian sodu Sodium Silicate 5 5 5 5 5
Ksylen Xylen 4 4 5 5 2
Kwas arsenowy Arsenic Acid 3 3 5 5 -
Kwas azotawy rozcieńczony Nitrous Acid dilute 4 4 5 5 5
Kwas azotowy 10% Nitric Acid 10% 3 3 4 4 2
Kwas azotowy 20% Nitric Acid 20% 2 2 3 3 1
Kwas azotowy pow. 20% Nitric Acid 20% + 1 1 2 2 1
Kwas benzoesowy Benzoic Acid 3 3 5 5 -
Kwas bromowodorowy rozcieńczony Hydrobromic Acid (dilute) 3 3 5 5 5
Kwas chlorooctowy Chloroacetic acid 1 1 2 2 1
Kwas chlorowodorowy Hydrofluoric Acid 3 3 5 5 5
Kwas fluorowodorowy Hydrofluoric Acid 1 1 3 3 2
Kwas fosforowy rozcieńczony Phosphoric Acid (dilute) 2-3 2-3 3-4 3-4 2-3
Kwas ftalowy Phtalic Acid 3 3 5 5 -
Kwas garbnikowy Tannic Acid 5 5 5 5 4
Kwas jabłkowy Malic Acid 3 3 5 5 3
Kwas linolenowy Linoleic Acid 3 3 5 5 -
Kwas maleinowy Maleic Acid 3 3 4 4 3
Kwas mlekowy Lactic Acid 2 2 4 4 2
Kwas moczowy Uric Acid 5 5 5 5 5
Kwas mrówkowy Formie Acid 1 1 3 3 -
Kwas octowy (roztwór) Acetic Acid 2 2 5 5 4
Kwas octowy (skrystalizowany) Acetic Acid (glacial) 1 1 1 1 1
Kwas oleinowy Oleic Acid 3 3 5 5 2
Kwas palmitynowy Palmitic acid 5 5 5 5 -
Kwas pikrynowy Picric Acid 1 1 1 1 1
Kwas salicylowy Salicyli Acid 5 5 5 5 5
Kwas siarkowy 10% Sulphuric Acid 10% 3 3 5 5 4
Kwas siarkowy 20% Sulphuric Acid 20% 2 2 4 4 2
Kwas siarkowy pow. 20% Sulphuric Acid + 20% 1 1 3 3 1
Kwas solny powyżej 20% Hydrochloric Acid >20% 2 2 2 2 1
Kwas solny 10% Hydrochloric Acid 0-10% 3 3 4 4 4
Kwas solny 10-20% Hydrochloric Acid 10-20% 2 3 3 3 2
Kwas stearynowy Stearic Acid 5 5 5 5 5
Kwas sześciofluorokrze mowy Hydrofluorosilicic Acid 3 3 5 5 5
Kwas tłuszczowy Fatty Acid 5 5 5 5 3
Kwas tolilowy Kresylic acid 1 1 2 2 1
Kwas węglowy Carbonic Acid 5 5 5 5 5
Kwas winny Tartaric Acid 5 5 5 5 5
LPG gaz LPG 5 5 5 5 -
Majonez Mayonnaise 5 5 5 5 4
Margaryna Margarine 5 5 5 5 4
Masło Butter 5 5 5 5 -
Maślanka Buttermilk 5 5 5 5 -
Melasa Molasses 5 5 5 5 4
Metakrzemian sodu Sodium Meta Silicate 5 5 5 5 5
Metan Methane 5 5 5 5 5
Metyloamina Metyl Amine 3 3 5 5 2
Mleko Milk 5 5 5 5 5
Mocznik Urea 5 5 5 5 5
Muł wiertniczy Drilling Mud 5 5 5 5 5
Mus jabłkowy Cider 4 4 5 5 4
Musztarda Mustard 4 4 5 5 4
Mydła Soap 5 5 5 5 5
Nadmanganian Potasu Potassium Permanganate 5 5 5 5 4
Nafta Petroleum 5 5 5 5 4
Nafta Naphta 4 4 5 5 3
Naftalina Naphtalene 5 5 5 5 3
Nawóz płynny Fertilizer Liqiud 5 5 5 5 5
Neon Neon 5 5 5 5 5
Ocet Vinegar 3 3 5 5 4
Octan amylu Amyl Acetate 3 3 4 4 2
Octan baru Barium Acetate 5 5 5 5 5
Octan butylu Butyl Acetate 4 4 5 5 3
Octan etylu Etyl Acetate 4 4 5 5 3
Octan metylu Metyl Acetate 2 2 5 5 3
Octan miedzi Copper acetate 5 5 5 5 -
Octan ołowiawy Lead acetate 5 5 5 5 5
Octan sodu Sodium Acetate 5 5 5 5 5
Octane Oktan 5 5 5 5 5
Olej bawełniany Cotton Seed oil 5 5 5 5 4
Olej bunkrowy Bunkier oil 4 4 5 5 2
Olej do narzędzi skrawających - emulsje wodne Cutting oil - water emulsion 5 5 5 5 5
Olej do narzędzi skrawających - na bazie oleju Cutting oil – oil based 5 5 5 5 2
Olej do narzędzi skrawających - na bazie rozpuszczalników Cutting oil - solvent bases 4 3 4 4 1
Olej drzewny Tung Oil 5 5 5 5 5
Olej generatorowy Producer Gas 5 5 5 5 -
Olej hydrauliczny Hydraulic oil 5 5 5 5 3
Olej kokosowy Coconut oil 5 5 5 5 4
Olej kreozotowy Creosote 3 3 3 3 2
Olej lniany Linseed Oil 5 5 5 5 4
Olej naftowy (rafinowany) Petroleum Oil (refined) 5 5 5 5 4
Olej naftowy zanieczyszczony Petroleum Oil (sour) 4 4 5 5 4
Olej napędowy Diesel oil 5 5 5 5 3
Olej nieczyszczony – ropa naftowa Crude oil 4 4 5 5 2
Olej palmowy Palmitic Oil 5 5 5 5 4
Olej roślinny Vegetable Oil 5 5 5 5 4
Olej rycynowy Castor oil 5 5 5 5 -
Olej schnący Dryling oils 5 5 5 5 3
Olej silikonowy Silicone Oil 5 5 5 5 5
Olej smarny Lubricating Oil 5 5 5 5 2
Olej sojowy Soyabean Oil 5 5 5 5 4
Olej sosnowy Pine Oil 5 5 5 5 4
Olej talowy Tall oil 5 5 5 5 4
Olej transformatorowy Transformer Oil 5 5 5 5 2
Olej z oliwek Olive Oil 5 5 5 5 4
Olej zbożowy Corn oil 5 5 5 5 4
Oleum Oleum 1 1 2 2 1
Ozon (suchy) Ozone dry 5 5 5 5 5
Ozon mokry Ozon wet 5 5 5 5 2
Paliwo lotnicze Aviation Fuel 5 5 5 5 3
Parafina Parrafin 5 5 5 5 4
Płyn hamulcowy Brake Fluid 5 5 5 5 4
Płynny asfalt Asphalt, fluid 5 5 5 5 -
Podchloryn sodu Sodium Hypochlorite 4 4 5 5 3
Podchloryn Sodu (Wybielacz) Proszek Bleach (Sodium Hypochlorite) Pulver 3 3 4 4 3
Podchloryn wapnia Calcium Hypochlorite 3 3 4 4 3
Podsiarczek cynku Zinc Hydrosulphite 5 5 5 5 5
Propan Propane 5 5 5 5 5
Propanom Propanol 4 4 5 5 3
Rezorcyna Resorcinol 2 2 3 3 1
Roztwór cukru (glukoza, fruktoza, laktoza) Sugar solution e.g. Glukose, Sucrose, Fructose, Lactose 5 5 5 5 5
Roztwór glukozy Glucose Solution 5 5 5 5 5
Rtęć Mercury 5 5 5 5 5
Sebacyn dwubutylu Di-Butyl Sebacate 5 5 5 5 2
Sebacyn dwuoktylu Di-Octyl Sebacate 5 5 5 5 2
Siarczan Aluminium Aluminium Sulphate 5 5 5 5 5
Siarczan amonowo-niklawy Nickel Ammonium Sulphate 5 5 5 5 5
Siarczan amonu Ammonium Sulphate 5 5 5 5 5
Siarczan baru Barium Sulphate 5 5 5 5 5
Siarczan cynku Zinc Sulphate 5 5 5 5 5
Siarczan magnezu Magnesium Sulphate 5 5 5 5 5
Siarczan miedzi Copper sulphate 5 5 5 5 4
Siarczan niklawy Nickel Sulphate 5 5 5 5 5
Siarczan potasu Potassium Sulphate 5 5 5 5 5
Siarczan rtęci Mercurous Sulphate 5 5 5 5 5
Siarczan sodu Sodium Sulphate 5 5 5 5 5
Siarczan wapniowy Calcium Sulphate 5 5 5 5 5
Siarczan żelaza Ferric Sulphate 5 5 5 5 5
Siarczek potasu Potassium Sulphide 5 5 5 5 5
Siarczyn baru Barium Sulphide 5 5 5 5 5
Siarczyn sodu Sodium Sulphite 5 5 5 5 5
Siarka Sulphur 5 5 5 5 5
Skrobia Starch 5 5 5 5 5
Smalec Lard 5 5 5 5 4
Smoła Pitch 5 5 5 5 -
Smoła Tar 5 5 5 5 5
Sok ananasowy Pineapple Juice 5 5 5 5 5
Sok buraczany słodzony Beet Sugar Liquor 5 5 5 5 5
Sok buraczany surowy Beet 4 4 5 5 3
Sok cytrynowy Lemon Juice 5 5 5 5 5
Sok grejfrutowy Grapefruit Juice 5 5 5 5 5
Sok jabłkowy Apple juice 4 4 5 5 4
Sok pomarańczowy Orange Juice 5 5 5 5 5
Spirytus biały White Spirit 5 5 5 5 5
Spirytus mineralny Mineral Spirit 4 4 5 5 4
Styren Styrene 4 4 5 5 3
Szelak Shellac 4 4 5 5 -
Ścieki kanalizacyjne Sewage (Guide) 5 5 5 5 5
Terpentyna Terpentine 5 5 5 5 5
Tiosiarczan sodu Sodium Tiosulphate 4 4 5 5 -
Tlen (100%) Oxygen (100%) 5 5 5 5 3
Tlenek antymonu Antimony Oxide 5 5 5 5 5
Tlenek azotawy Nitrous Oxide 5 5 5 5 -
Tlenek etylenu Ethylene Oxide 5 5 5 5 -
Tlenek węgla Carbon Monoxide 5 5 5 5 5
Toluen Toluene 4 4 5 5 2
Tran dorszowy Cod liver oil 5 5 5 5 4
Trójchlorek antymonu Antymony Trichloride 5 5 5 5 5
Trójchloroetylen Tetrachloroethylene 3 3 4 4 1
Trójchloroetylen Trichloroethylene 4 3 4 4 1
Trójfosforan sodu Sodium Triphosphate 5 5 5 5 5
Tusz na bazie oleju Ink – oil base 4 4 5 5 3
Tusz na bazie wody Ink – water base 5 5 5 5 5
Tusz rozpuszczalnikowy Ink – solvent base 4 4 5 5 2
Węglan baru Barium Carbonate 5 5 5 5 5
Węglan potasu Potassium Carbonate 5 5 5 5 5
Węglan sodu Sodium Carbonate 5 5 5 5 5
Węglan wapnia Calcium Carbonate 5 5 5 5 5
Whiski Whiskey 4 4 5 5 3
Wino Wine 5 5 5 5 3
Woda (mineralna, morska, destylowana, itp) Water (distilled, fresk, mineral, see, etc.) 5 5 5 5 5
Woda wapienna Kalkwasser 5 5 5 5 5
Wodorosiarczan sodu Sodium Bisulphate 5 5 5 5 5
Wodorosiarczan wapnia Calcium Bisulphite 5 5 5 5 5
Wodorosiarczyn potasu Potassium Bisulphite 5 5 5 5 5
Wodorosiarczyn sodu Sodium Bisulphite 5 5 5 5 5
Wodorotlenek amonu 10% Ammonium Hydroxide 0-10% 4 4 5 5 5
Wodorotlenek amonu 20% Ammonium Hydroxide 10-20% 3 3 5 5 4
Wodorotlenek amonu 20% + Ammonium Hydroxide 20% + 3 3 4 5 3
Wodorotlenek baru Barium Hydroxide 5 5 5 5 5
Wodorotlenek potasu 0-10% Potassium Hydroxide 0-10% 4 4 5 5 5
Wodorotlenek potasu 10-20% Potassium Hydroxide 10-20% 4 4 5 5 4
Wodorotlenek potasu pow.30% Potassium Hydroxide >30% 3 3 4 4 3
Wodorotlenek sodu 10% Sodium Hydroxide 0-10% 4 4 5 5 5
Wodorotlenek sodu 20% Sodium Hydroxide 10-20% 4 4 5 5 4
Wodorotlenek sodu pow. 20% Sodium Hydroxide 20% + 3 3 4 4 3
Wodorotlenek wapnia Calcium Hydroxide 5 5 5 5 5
Wodorowęglan amonu Ammonium Bicarbonate 5 5 5 5 5
Wodorowęglan sodu Sodium Bicarbonate 5 5 5 5 5
Wodosiarczan magnezu Magnesium Bisulphate 5 5 5 5 5
Wodór Hydrogen 5 5 5 5 5
Woski Waxes 5 5 5 5 5
Wódka Vodka 4 4 4 4 3
Zeolit sodu Sodium Zeolite 5 5 5 5 5
Żelatyna Gelatine 5 5 5 5 5
Żelazocyjanek potasu Potassium Ferricyanide 5 5 5 5 5
Żywica Resin 5 5 5 5 -